Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BinMotion

Artikel 1. Definities
BinMOTION: bureau voor bedrijfsadvies en interim management, genaamd BinMOTION, gevestigd te Hedel. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met BinMOTION aangaat of aan wie BinMOTION een offerte heeft uitgebracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BinMOTION gedane offertes en alle door BinMOTION gesloten overeenkomsten met Opdrachtgevers. Wijzigingen in de overeenkomst of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts dan van kracht zijn, indien zij schriftelijk door BinMOTION en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes/Aanbiedingen/ Geldigheidsduur
Aanbiedingen en offertes van BinMOTION zijn vrijblijvend. Een gestuurde offerte van BinMOTION is geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij uitdrukkelijk in een andere termijn is voorzien in de offerte of begeleidend schrijven. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt BinMOTION het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 4. Totstandkoming, wijziging, opzegging en beëindiging van de overeenkomst Een overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen aantal eenheden (dagen, uren, etc.), tenzij BinMOTION hier uitdrukkelijk van afwijkt in de aanbieding. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van BinMOTION. Indien de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, wijzigingen in of aanvullingen op de opdracht verlangt, zal de Opdrachtgever BinMOTION hiervan tijdig in kennis stellen. BinMOTION zal genoemde wijzigingen en/ of aanvullingen inclusief de financiële consequenties schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigen. BinMOTION is te allen tijde gerechtigd de door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen en of aanvullingen van de opdracht niet te aanvaarden. De Opdrachtgever is niet gerechtigd eenzijdig een verleende opdracht aan BinMOTION geheel of gedeeltelijk te annuleren; vroegtijdige beëindiging van de opdracht kan alleen plaatsvinden met instemming van BinMOTION en met vergoeding van alle met het oog op de uitvoering redelijkerwijs gemaakte kosten door BinMOTION. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van BinMOTION ook worden bepaald door factoren die geheel of gedeeltelijk buiten de invloed van BinMOTION liggen. Hoewel BinMOTION streeft naar afronding van de opdracht conform planning kan BinMOTION niet exact vooraf aangeven op welke datum of welk tijdstip de opdracht is afgerond. Bij overschrijding van de streefdatum en/of de overeengekomen inzet, zal BinMOTION de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren. De opdracht is in financiële zin afgesloten wanneer de Opdrachtgever de eindafrekening van BinMOTION in het geheel heeft betaald. De aan Opdrachtgever geleverde zaken, alsmede alle gegevens in het door BinMOTION samengestelde dossier van de Opdrachtgever, blijven eigendom van BinMOTION totdat alle door Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook verschuldigde bedragen in zijn geheel zijn voldaan.

Artikel 5. Opdracht uitvoering
BinMOTION zal zich inspannen om al dat gene te doen wat in het kader van de opdracht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, zorgvuldigheid en deskundigheid in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de Opdrachtgever te vervullen. In het belang van de opdracht kan BinMOTION de samenstelling van het adviesteam wijzigen. BinMOTION baseert zich zowel bij de offertes als bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden BinMOTION onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever is eveneens gehouden alle informatie en gegevens, welke BinMOTION overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig op de door BinMOTION gewenste wijze ter beschikking te stellen, evenals, indien van toepassing, een tijdige inzetbaarheid en toereikendheid van de betrokken medewerkers van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan BinMOTION verstrekt of verstrekt heeft, heeft BinMOTION het recht de overeenkomst te ontbinden. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door BinMOTION wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat Opdrachtgever alle gevraagde informatie aan BinMOTION verstrekt heeft. De Opdrachtgever zal datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht te doen slagen.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door BinMOTION vertrouwelijk worden behandeld. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door één der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkander enig deel van de informatie aan derden bekend maken behoudens aan:
1) de eigen werknemers van partij en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen;
2) de accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts de voor die taak of verplichting noodzakelijke informatie.
Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van BinMOTION, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij BinMOTION daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst

Artikel 7. Ontbinding
De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever, die aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt dan wel door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle door BinMOTION geleden schade. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit enige met BinMOTION gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stilleggen of liquidatie van de zaken van de Opdrachtgever, is BinMOTION gerechtigd ofwel voor verdere werkzaamheden vooruitbetaling te eisen ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist en betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen. Ook in deze gevallen worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door BinMOTION gelden schade.

Artikel 8. Overmacht
BinMOTION is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. BinMOTION kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens BinMOTION tot aan dat moment te voldoen. BinMOTION is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop BinMOTION geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BinMOTION niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. BinMOTION heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BinMOTION zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 9. Betaling
Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door BinMOTION aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is BinMOTION gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste één maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Indien BinMOTION kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten. BinMOTION heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan BinMOTION verschuldigd is heeft voldaan. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van BinMOTION daartoe aanleiding geeft, is BinMOTION gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door BinMOTION te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is BinMOTION gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan BinMOTION uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van BinMOTION en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens BinMOTION onmiddellijk opeisbaar.

Artlkel10. Aansprakelijkheid.
BinMOTION kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Aansprakelijkheid van BinMOTION voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten. De aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat BinMOTION voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. BinMOTION is niet aansprakelijk in geval van overmacht of in geval een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan BinMOTION onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 11. Klachten
Klachten met betrekking tot de opdrachtuitvoering dienen schriftelijk bij BinMOTION te worden ingediend, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om BinMOTION in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht te onderzoeken. Zolang de klacht niet is geaccepteerd door BinMOTION blijft de betalingsverplichting door de Opdrachtgever aan BinMOTION in stand.

Artikel 12. Geschillen
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten. Op de door BinMOTION gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

0 reacties:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.